1. Anvendelse

Betingelserne omfatter webaftaler. For så vidt angår webaftaler, fungerer Valeo ApS alene som registrator (formidler) mht. abonnentens erhvervelse af internetdomænet. Abonnenten er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af abonnenten.

2. Omfang

Webaftalen omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre en af abonnementet bestemt mængde data og datafiler vedrørende abonnentens webaftale på Valeo ApS' server. Valeo ApS abonnementer har den fordel, at der ikke betales for trafik til deres websites. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (mp3). Kun ved en meget stor ekstra trafik vil vi kontakte kunden. Der vil IKKE fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde. Valeo ApS tilbyder ikke FTP-adgang i bindingsperioden. Valeo ApS foretager tilmelding af vore kunder til søgemaskinerne (f.eks. google.dk og altavista.dk) medmindre andet er aftalt. Ved flytning af et domæne til Valeo ApS' server medflyttes den nuværende hjemmesides indhold kun ved nærmere aftale. Valeo ApS forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

3. Indgåelse

Ved tilmelding forpligter abonnenten sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail adresse, hvis en sådan haves. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer. Valeo ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt, dog er Valeo ApS berettiget til at udlevere kundens navn, adresse og telefonnummer til et af IT-Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. Valeo ApS forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Valeo ApS er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE. Valeo ApS forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 20 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

4. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Abonnementet fortsætter altid automatisk med det samme antal måneder, så er der eksempelvis indgået en aftale for 12 måneder, så forlænges aftalen automatisk med 12 måneder, hvis Valeo ApS ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse. Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet, skal dette ske ved mail eller anbefalet brev senest 1 måned før udløbet af en aftaleperiode. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke. Kunden har ret til at kopiere hjemmesidens layout samt indhold og anvende dette i anden forbindelse, såfremt det måtte ønskes. Opdateringssoftwaren (Umbraco eller Magento) følger ved opsigelse indenfor bindingsperioden ikke med - efter bindingsperioden udløb står det abonenten frit for at flytte hele løsningen til tredjepart. Ønsker Valeo ApS at lukke specielle abonnementstyper eller særtjenester, kan Valeo ApS opsige abonnementet med een måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Valeo ApS' side kan abonnementer til enhver tid opsiges med en måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages alle services tilknyttet domænet.
Ønsker abonnenten fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Valeo ApS senest een uge før flytningen. I så fald fortsætter abonnementet til uændret pris med de aftalte services.

5. Abonnentens forpligtelser

Abonnenten forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet, herunder uetisk opførsel på nettet, vil abonnementet blive spærret. Genåbning sker først, når Valeo ApS har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af abonnementet uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at
han har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Valeo ApS for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder.
Abonnementet (webaftalen) løber så længe kunden ønsker at adgang til Valeo's ydelser. Ved oprettelse af webaftale på Umbraco CMS Standard eller Professionel ejes løsningen af Valeo - ejerskabet tilfalder dog kunden efter 36 måneder, hvorefter kunden, mod forlangende, får udleveret alle informationer (brugernavne og adgangskoder) til webhotellet. Kunden kan herefter vælge at flytte løsningen til en anden leverandør. Ved opsigelse af webaftale bortfalder alle de services, som webaftalen indeholder.
Indenfor de 36 måneder ejes løsningen (Umbraco CMS) af Valeo. Dog kan en kunde vælge at frikøbe en løsning, ved at indbetale den difference der er mellem det abonnement der allerede er betalt og det abonnement der ville være blevet betalt indtil bindingsperiodens udløb.

6. Specielle indholdstyper

Erotisk, pornografisk, pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold) må ikke forefindes på nogen af Valeo ApS' servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Valeo ApS forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Valeo ApS er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier. Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Valeo ApS, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Valeo ApS og den involverede modpart. Valeo ApS forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Valeo ApS' hotel og serverløsninger. Valeo ApS vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til abonnenten. Det skal bemærkes, at forudbetalte abonnementer ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art. Spam (uopfordret e-mail) anses for misbrug af abonnementet.

7. Abonnentens erstatningsansvar

Ved misligholdelse ifalder abonnenten erstatningsansvar over for Valeo ApS efter dansk rets almindelige regler herom.

8. Adresseændringer

Såfremt abonnenten flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal abonnenten straks give Valeo ApS skriftlig besked herom.

9. Ansvarsfraskrivelse - Drift

Valeo ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Valeo ApS elektroniske udstyr. Valeo ApS fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Valeo ApS leverandørers forhold. Valeo ApS fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet.
Valeo ApS kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver Valeo ApS sig ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Valeo ApS yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Forsinkelse
Valeo ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

Anvendelighed
Valeo ApS fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med funktionaliteten ved brugen af Umbraco og Magento systemer. Der kan ligeledes være tilfælde med browsere på Macintosh, som ikke er kompatibel til at vise vor grafik.

Produktansvar
I forbrugerforhold ifalder Valeo ApS ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Valeo ApS ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Valeo ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Valeo ApS er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens webhotel.

Force Majeure
Valeo ApS fraskriver sig ansvar for force majeure forhold.

10. Varsling af ændringer

Valeo ApS kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet. Valeo ApS kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Abonnenten kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Abonnentens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Valeo ApS kan ophøre med at tilbyde webhotel med tre måneders varsel til en måneds udgang. Valeo ApS kan overdrage den tekniske drift af webhotel-ydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for abonnenten.

11. Særlige betingelser for database-,programmering/scripting-adgang. For tillægsydelserne database-,programmering/scripting-adgang, der frigives efter bindingsperiodens udløb:

Valeo ApS stiller alene ydelserne til rådighed for abonnenten på dennes webhotel og er efter ydelsernes aktivering ikke forpligtet til at yde abonnenten yderligere support, herunder anden vejledning i brug end de til enhver tid tilgængelige online-eksempler.

Funktionaliteten af Content Management Systemet garanteres udelukkende på Microsoft styresystem.

Anvendelsen skal ske med mindst muligt CPU-forbrug på Valeo ApS servere. Valeo ApS forbeholder sig ret til at standse igangværende processer, når dette er krævet af hensyn til sikkerheden og driften af Valeo ApS servere.

Valeo ApS henstiller, at behandlingen af store datamængder sker offline hos abonnenten. Benytter abonnenten gentagne gange uforholdsmæssigt meget CPU-tid, forbeholder Valeo ApS sig ret til efter nærmere vurdering at lukke for abonnentens adgang. Valeo ApS vil i hvert tilfælde først rette henvendelse til abonnenten med anmodning om begrænsning af CPU-forbrug.

Antal MB databaseplads på Valeo ApS' servere er inkluderet i abonnementets samlede webhotel plads. Yderligere plads kan erhverves til dagspris ved henvendelse til Valeo ApS.

12. Priser & Betalingsbetingelser

Webaftalen betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. Valeo ApS forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb, da serverplads skal reserveres. Valeo ApS forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og services, herunder f.eks. ændring af layout. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Valeo ApS. Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 199 kr. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2% pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum otte dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Valeo ApS efter ti dage fra påkravsdato, vil Valeo ApS forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Alle priser er ekskl. moms.

13. Rykkerprocedure og Inkasso

Ved manglende betaling af forfaldne beløb vil Valeo ApS iværksætte inddrivelse af fordringen efter nedenstående procedure.

Valeo ApS er i forbindelse med inddrivelsen berettiget til at kræve rykkergebyr og renter.

Debitor skal i øvrigt betale samtlige omkostninger, som påløber ved fordringens inddrivelse, uanset om inddrivelsen sker ved ekstern inkasso.

Vores rykkerprocedure:

  • Rykker 1
    Såfremt kunden ikke betaler til forfaldsdatoen vil Valeo ApS kontakte kunden ved mail når betalingsoverskridelsen er konstateret.
  • Rykker 2
    Såfremt betaling ikke er modtaget 8 dage efter rykker 1, fremsendes 2. rykker på mail
  • Inkasso
    Såfremt betaling ikke er modtaget inden 8 dage fra rykker 2, anmoder Valeo ApS om at tilgodehavende sendes til inkasso.

Valeo ApS ikke forpligtet til at følge denne procedure og afvigelser herfra begrænser ikke Valeo ApS' rettigheder til inddrivelse af kundens gæld efter danske rets almindelige regler.

Fører den udenretslige inkasso ikke til betaling, vil den overgå til retslig inkasso.

Såfremt 2. rykker ikke betales rettidigt, er Valeo ApS i sin ret til at lukke kundens abonnementer hos Valeo ApS. Valeo ApS kan ikke holdes ansvarlig for tab i forbindelse med en evt. lukning.

DASYMA.COM
{ "@context": "http://schema.org/", "@type": "WebSite", "name": "DASYMA", "alternateName": "DASYMA", "url": "https://dasyma.dk" }